Australia vs Mongolia

Posted on March 12, 2008. Filed under: MN News |

http://www2.mcaa.gov.mn/pdf/mc/chap2_mon.pdf.

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ БА ЗАСАГЛАЛЫН ТОГТОЛЦОО

2.3.1
Монгол болон Австралийн ижил тєстэй тал, алслагдсан байдлын дарамт Австрали орны тїїх тїїнийг дэлхийн улс тєр эдийн засгийн тєвєєс тусгаарлагдсан байдал нь тухайн орны хєгжилд хэрхэн нєлєєтэй байгааг харуулдаг. Энэхїї алслагдсан байрлалыг зохиогч “алслагдсан болон тусгаарлагдсан байдлын дарамт” гэж нэрлэжээ. Австрали улс нь гадаад зах зээлд бараа тээвэрлэх тээврийн єртєг нь єндєр боловч ялангуяа Европын зах зээл рїї тээврийн єндєр зардлыг нєхєхїйц нэгж жинд ногдох єндєр їнэтэй алт, ноос зэрэг чухал бїтээгдэхїїнийг гаргаснаар эдийн засгийн ашигтай ажиллах болжээ. Їїнээс гадна Азийн зах зээлд нэвтрэн орж, усан болон тємєр замын тээврийг ашигласнаар ашигт малтмал тээвэрлэх зардал их хэмжээгээр буурч хорьдугаар зууны хоёрдугаар хагасаас
Австралийн эдийн засаг эрчимтэй хєгжжээ.
Монгол орны одоогийн тїїхийг Австрали улсынхтай харьцуулж їзвэл маш ойролцоо юм. Экспортын гол бараа болох ноолуур, хагас боловсруулсан зэс, алтны єртєгт дэлхийн зах зээлд гаргах тээврийн зардлыг оруулах боломжтой юм. Бэлчээрийн хомсдлоос болж Монгол орны ноолуурын їйлдвэрлэл нь Австралийн ноосны їйлдвэрлэлтэй нэгэн адил хязгаарлагдмал байгаа юм. Австрали улс єєрийн бараа бїтээгдэхїїнийг тээвэрлэх зардлыг бууруулсан шиг Монгол улс ч тээвэрлэх зардлаа бууруулахгїй бол ашигт малтмалын экспортын єсєлтєд хїндрэл учирч болзошгїй юм. Монгол орны хувьд єєрийн ашигт малтмалыг зїїн ємнєд Азийн орнуудад гаргах боломж бий. Мєн Монгол Улс нь Австралитай адилгїй, далайд гарцгїй, тусгаарлагдсан нь зардлаа бууруулахад бэрхшээл учруулдаг.

Дэлхий дээр цєєн тооны улс далай, далайн гарцаас хол, 1 000 илїї км-ийн зайгаар алслагдсан байдаг. Эдгээр улсуудыг бусадтай харьцуулахад Европ, Америк, зїїн ємнєд Азийн асар том зах зээлд хїрэх боломжоор хомс байгаа юм.
Монголд зам тээврийн салбарын хєгжил сул дорой байгаа нь эдийн засгийн хєгжилд тєдийлєн їр нєлєєгїй байдаг. Харин олон улсын зах зээлээс алслагдаж тусгаарлагдсан байдал нь гол бэрхшээл болдог байна.

ДЇГНЭЛТ
2.5.1
Австралитай харьцуулсан загвар
Дэлхийн банкнаас “Монгол улс: Алслагдсан болон тусгаарлагдсан байдлын дарамтыг арилгах. Монгол улсын тээврийн стратеги” гэсэн 18242-MOG дугаартай дэлгэрэнгїй тайлан гаргаж, Австрали улстай тээврийн хувьд харьцуулж їзсэн нь онцлогтой юм. Энэ нь ялангуяа, дотоодын агаарын тээвэрт хамаатай бєгєєд Австралийн баруун хэсэг болон Kуинсланд муж нь нутаг дэвсгэр, хїн амын суурьшил, хуурай уур амьсгал болон аж їйлдвэрийн хувьд Монгол оронтой ижил тєстэй юм. Австрали орны энэ ижил тєстэй байдлыг

БЇЛЭГ 7. ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
ТОГТОЛЦОО-т дэлгэрэнгїй єгїїлсэн болно.
2.5.2
Їндэсний эв нэгдэл, нийгмийн хэрэгцээг хангах
Засгийн газрын 2000-2004 онд Монгол улсыг хєгжїїлэх мєрийн хєтєлбєрт тусгасан зургаан їндсэн зорилт болон Бїсчилсэн хєгжлийн бодлогод, ялангуяа аялал жуулчлалыг оролцуулан улс орны эдийн засгийн хєгжилд агаарын тээврийн гїйцэтгэх їїргийг тодорхойлсон боловч їндэсний эв нэгдлийг хангах, нийгмийн шаардлагатай їйлчилгээг хїргэх талаар тодорхой зааж єгєєгїй байна. Эдгээр нь хоёулаа чухал хэрэгцээ тул хэрэв зєв зохицуулахгїй бол эдийн засгийн хєгжилд сєргєєр нєлєєлнє. Энэ тал дээр мєн Австралийн жишээг авч їзье. Нисдэг эмчийн їйлчилгээ нь 1928 оны эхэн їеэс їйл ажиллагаагаа эхэлсэн бєгєєд Засгийн газрын санхїїжилт болон буяны їйл ажиллагааны хїрээнд алслагдсан газруудад бага зардлаар эмнэлгийн їйлчилгээ їзїїлдэг їндэсний сїлжээ болж чаджээ. Хавсралт 2.2-т їзїїлэв.
Kуинсланд муж нь їндсэн эзэмшлийн нисэх буудлуудын хєгжлийг хангах хєдєєгийн болон орон нутгийн алслагдсан нисэх буудлуудыг хєгжїїлэх хєтєлбєртэй юм. Уг хєтєлбєрийн хїрээнд хоёр тєрлийн санхїїгийн тусламж їзїїлдэг. Їїнд:
1) ЇНДСЭН АЖИЛЛАГАА: Нийтэд нэн чухал, яаралтай їйлчилгээг хїргэх зорилго бїхий саналуудыг санхїїжїїлж дэмжлэг їзїїлдэг. Энэ нь нисэх буудлын хувьд нэн тэргїїнд гїйцэтгэдэг бизнесийн болон амралт чєлєєт цагийн зорилгоор гїйцэтгэдэг їйл ажиллагааны тєсєлд хамаарахгїй.
2) БЇСИЙН ХЄГЖИЛ: Орон нутгаас гадна том бїс нутагт хэрэгжїїлэх тєслийн санхїїжїїлж дэмжлэг їзїїлдэг. Энэ тєрєлд зорчигч тээврийн том агаарын хєлєгт болон арилжааны їйл ажиллагаанд їйлчилдэг нисэх буудлыг хєгжїїлэхэд дэмжлэг їзїїлдэг.
Куинсланд мужийн захиргаа нь ихэвчлэн ЇНДСЭН АЖИЛЛАГАА-нд хамаарах хэрэгцээ, шаардлагад санхїїгийн тусламж олгодог.

2.6.2
Їндэсний эв нэгдэл, нийгмийн хэрэгцээг хангах
Монгол улсын Засгийн газар нь алслагдсан газар нутагтаа эрїїл мэндийн їйлчилгээ їзїїлдэг Австралийн Нисдэг эмчийн їйлчигээ хєтєлбєрийг нарийвчлан судлан, уг хєтєлбєрийг амьдралд ашиглах боломжийг тодорхойлох хэрэгтэй юм. (Хавсралт 2.2)
2.6.3
Харьцуулалт
ИНЕГ нь Австралийн баруун хэсэг болон Куинсланд мужийн дотоодын агаарын тээврийн эдийн засгийн зохицуулалтын бодлогыг судлаж їзсэний їндсэн дээр зохицуулалтын зохих хэлбэрийг сонгож авах нь зїйтэй байна.

Page 18
ТЄГСГЄЛИЙН ТАЙЛАН
2-18
БЇЛЭГ 2. МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ……………………………………….. 1
БА ЗАСАГЛАЛЫН ТОГТОЛЦОО………………………………………………………………………………………… 1
2.1
ЕРЄНХИЙ ЗЇЙЛ…………………………………………………………………………………………………1
2.1.1 Байр зїй, байгалийн баялаг……………………………………………………………………………..1
2.1.2 Нийгмийн байдал ……………………………………………………………………………………………2
2.1.3 Эдийн засгийн хєгжил……………………………………………………………………………………..2
2.1.4 Засгийн газар………………………………………………………………………………………………….3
2.1.5 Засгийн газрын їндсэн зорилго………………………………………………………………………..5
2.2
ТЭЭВРИЙН СЇЛЖЭЭ………………………………………………………………………………………….7
2.2.1 Зам тээвэр ……………………………………………………………………………………………………..7
2.2.2 Тємєр замын тээвэр………………………………………………………………………………………..7
2.2.3 Агаарын тээвэр……………………………………………………………………………………………….8
2.3
ТЭЭВРИЙН СТРАТЕГИ……………………………………………………………………………………….9
2.3.1 Монгол болон Австралийн ижил тєстэй тал, алслагдсан байдлын дарамт ………….9
2.3.2 Єрсєлдєєн болон зохицуулалт ………………………………………………………………………10
2.3.3 Тээврийн салбар дахь хєрєнгє оруулалт ………………………………………………………..11
2.3.4 Дотоодын интеграц ……………………………………………………………………………………….12
2.3.5 Агаарын тээвэр……………………………………………………………………………………………..12
2.3.6 Хєрєнгє оруулалтын давуу талууд болон зах зээлийн байдал………………………….13
2.4
БЇСИЙН ХЄГЖИЛ…………………………………………………………………………………………….15
2.5
ДЇГНЭЛТ………………………………………………………………………………………………………….16
2.5.1 Австралтай харьцуулсан загвар……………………………………………………………………..16
2.5.2 Їндэсний эв нэгдэл, нийгмийн хэрэгцээг хангах ………………………………………………16
2.5.3 Эдийн засгийн зохицуулалт……………………………………………………………………………17
2.6
ЗЄВЛЄМЖ ……………………………………………………………………………………………………….17
2.6.1 Дотоодын агаарын тээврийн їйлчилгээний эдийн засгийн………………………………..17
1. зохицуулалтын бодлого………………………………………………………………………………….17
2.6.2 Їндэсний эв нэгдэл, нийгмийн хэрэгцээг хангах ………………………………………………17
2.6.3 Харьцуулалт …………………………………………………………………………………………………17

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: